Finansiella rapporter

Tidsplan för finansiell rapportering 

Bokslutskommuniké för 2018 kommer att offentliggöras 2019-03-06.
Årsredovisning för 2018 kommer att finnas tillgänglig på hemsidan från 2019-04-19.
Delårsrapport för Q1 2019 kommer att offentliggöras 2019-05-21.


Handel i aktien

Bolaget genomförde under våren 2017 en nyemission genom Pepins Group AB. Handel i ägarbolaget Superfruit Partners Sweden AB sker vid fyra tillfällen om året via Pepins Market. Emissionskursen var 23 kr vid listning.

Handel i aktien sker nästa gång 6-11 mars 2019. 


För mer information se https://www.pepins.com/trading/superfruit