Investor Relations

Tidsplan för finansiell rapportering

Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Superfruits hemsida från 2018-05- 02.
Delårsrapport för Q1 kommer o entliggöras 2018-05-17.

Handel i aktien

Bolaget genomförde under våren 2017 en nyemission genom Pepins Group AB. Emissionskursen var 23 kr. Handel i aktien sker den 14-19 mars 2018. Handel i ägarbolaget Superfruit Partners Sweden AB kommer att ske vid fyra tillfällen om året via Pepins Market. För mer information se www.pepins.com/trading/superfruit